آموزش لینکدین: راهنمای جامع استفاده از شبکه اجتماعی کاری LinkedIn

در راهنمای جامع لینکدین ببینید چه روزها و زمانهایی بهترین تعامل را دارند و آن را بخشی از برنامه انتشار خود قرار دهید. این میزان کاراکتر برای پستهایی که فورا ارسال میکنید یا آن پستهایی که زمان خاصی را برای انتشار آنها مشخص میکنید یکسان است. در زمانی که به بازاریابی محتوا میرسد یک سری … Read more