8 دلیل که راهنمای گردشگری را بهترین شغل دنیا می کند – وبلاگ اقامت 24

براساس قانون سال ۹۹ قرار بود تا راهنمایان گردشگری از نیمه دوم سالجاری بیمه شوند. قانون در سال ۹۹ دولت را مکلف به پرداخت بیمه راهنمایان گردشگری کرد، اما سازمان برنامه و بودجه آن را اجرایی نکرد. همچنین برای نمایه شدن مجله در بانکهای اطلاعاتی بینالمللی، لازم است چکیده گسترده و تمام نمای انگلیسی بین 750 تا 1000 کلمه باشد و حاوی پنج بخش Objectives، Methods، Results، Discussion, Conclusionباشد، به طوری که بتوان آن را بهصورت جداگانه به چاپ رساند. 2. چکیده: شامل چکیده فارسی و انگلیسی مقاله و کلیدواژهها (3 تا 6 کلمه) است. چکیده فارسی و انگلیسی مقاله از 250 کلمه بیشتر نباشد، و بیانگر خلاصهای از مقدمه(Objectives)، روش تحقیق(Methods)، یافتهها(Results)، بحث (Discussion) و نتیجه گیری (Conclusion) باشد.

1. صفحه عنوان: در صفحه شناسنامه باید عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، درجه علمی به زبان های فارسی و انگلیسی، نشانی دقیق (کدپستی، تلفن، دورنگار و پست الکترونیکی) محل انجام پژوهش، مسئول مقاله و تاریخ ارسال درج شود. 2. مقالات فارسی با قلم نازنین نازک 12 و مقالات انگلیسی با قلم نازک Times New Roman 12 با نرمافزار Wordحتما و موکدا در یکی از نسخه های 2003 یا 2007تهیه شود. از سوی دیگر بواسطه ارتباط مستقیم با گردشگران اعم از داخلی و خارجی و حضور در اماکن تاریخی و طبیعی کشور نقش بسزایی در تأمین امنیت و استفاده پایدار از منابع کشور دارند.

تعامل با گردشگران و جامعه میزبان نقش اصلی یک راهنما است. عمده مسئولیت های یک راهنمای تور است. در خانه سفر مجازی داشته باشید و تور مجازی داشته باشید. راهنمای گردشگری باید در حین سفر مهارت های مختلفی داشته باشد. در مرحله بعد نیز لازم است استعلامهای سهگانه حراست، سوءپیشینه و نداشتن اعتیاد ارائه شود. برای این منظور علاوه بر تکمیل فرمهای مربوطه و طی مرحلهی گزینش، باید گواهی عدم سوءپیشینه و گواهی عدم اعتیاد را از مراجع ذیصلاح دریافت کنند.

راهنمایان توری که در آژانس های مسافرتی مشغول به کار هستند، استخدام رسمی نبوده و حقوق کمی دیافت می کنند. در خصوص وضعیت بازار کار و استخدام راهنمای گردشگری اطلاعات دقیقی در دسترس نیست اما به طور کلی بازار کار راهنمای تور ارتباط مستقیمی با صنعت گردشگری دارد و اگر این صنعت رونق فراوانی داشته باشد بازار کار راهنمای تور هم سکه است! اما اگر شما به دنبال این موضع هستید که چگونه راهنمای گردشگری شویم باید بصورت دقیق تر با وظایف و مهارت های شغل راهمای گردشگری آشنا شوید.

دیدگاهتان را بنویسید