راهنمای گردشگری برای توریست چینی نداریم، تجارت با ویزای توریستی – هولی

، معاون گردشگری درخصوص لغو روادید سفرهای گروهی به روسیه و شرایط مهاجرت ایرانیها به اروپا از این طریق عنوان کرد: نباید فراموش کرد که درخصوص توافق ایران با کشورهای صربستان، مالزی و جمهوری آذربایجان، بحث لغو روادید سفرهای گروهی مطرح نبود و این لغو روادید به صورت انفرادی نیز انجام میشد. او درخصوص چگونگی اجازه ورود گردشگران سلامت به کشور در شرایطی که مرزها همچنان بسته است و برای سایر گردشگران ویزا صادر نمیشود، گفت: گردشگری سلامت، با پیگیریهای وزارت میراث فرهنگی و گردشگری حدود ۸ ماه است که فعال شده. اگر برای این افراد ویزا صادر نشود و مرزها به روی آنها بسته باشد، قطعا در جریان درمان آنها اختلال ایجاد میشود.

از این حیث که گردشگران سلامت در نهایت به بیمارستانها و کادر درمان مراجعه میکنند، وزارت بهداشت از این قضیه سود میبرد اما فرآیند کار در اختیار فعالان گردشگری است. متاسفانه سالهاست توجه زیادی به صنعت گردشگری ایران نشده و اتفاق خاصی برای این صنعت مهم رقم نخورده است. چندی پیش توافقات ایران و روسیه برای لغو روادید سفرهای گروهی به نتایج قابل توجهی رسید. روسیه نخستین کشوری که لغو روادید گروهی را با آن منعقد کردیم.

یکی از اهداف لغو روادید سفرهای گروهی جلوگیری از مهاجرت یا مسافرپرانی است. درواقع میتوان گفت بحث گروهی بودن که برای سفر به روسیه و لغو روادید آن مطرح شده، به نوعی تضمینی برای عدم امکان مهاجرت است. در ایران 2500 نوع غذا موجود است. ضمن آنکه سفرهای گروهی از طریق آژانسداران ایران و روسیه که باهم توافق کردهاند انجام میشود و از آنجایی که آژانسهای مسافرتی دو طرف، توسط دولتها مجوز گرفته، معرفی و تضمین شدهاند، میتوان گفت دولتها پشت این قضیه قرار دارند و مسئولیت آن بر دوش دو دولت ایران و روسیه است.

بر اساس توافقی که با وزارت بهداشت داشتیم، کار هلدلینگ گردشگر سلامت تا بیمارستان با فعالان حوزه گردشگری است و داخل بیمارستان با وزارت بهداشت است. طی ۸ ماه اخیر بیش از ۱۷۰ دفتر خدمات مسافرتی در حوزه گردشگری سلامت فعال بودند و در ۳ ماه نخست ۱۴۰۰ بیش از ۲۶ هزار گردشگر سلامت داشتیم که برای درمان به کشورمان آمدند. معاون گردشگری در پاسخ به این سوال که از آنجا که وزارت بهداشت از حضور گردشگران سلامت منتفع میشود، آیا اجازه ورود این گردشگران به ایران داده شده پس چرا سایر گردشگران اجازه ورود ندارند، گفت: تمام آژانسهایی که گردشگر سلامت میآوردند از وزارت میراث و گردشگری مجوز بند (ب) و گواهینامه حرفهای گردشگری سلامت دارند.

دیدگاهتان را بنویسید