بهترین راهنمای گردشگری کیش

طی سالهای گذشته به دلایل مختلف از نبود قانون گرفته تا عدم پیگیری مجری امر، نرسیدن به بودجه و… از آنجا که تامین اعتبار بیمه ۲ هزار راهنمای گردشگری انجام شده بود، شاخصها را تعدیل کردیم تا افراد جدید معرفی شوند و طی دو هفته آینده بیمه آنها نیز محقق میشود.

درضمن هیچ شرطی برای عضویت راهنمایان گردشگری در تشکلها وجود ندارد. قیمت سایر حوزهها از اقامت گرفته تا غذا به شدت افت کرده و فعالان گردشگری در داخل و خارج از کشور برای جذب گردشگر در صدد ارائه تخفیف برآمدهاند. با داشتن تجربه و سرمایه لازم می تواند خود آژانس مسافرتی و گردشگری تاسیس کند. یک راهنمای تور می بایست اشراف کامل به خیلی از موضوعات داشته باشد ، آژانس های مسافرتی را بشناسد و ارتباط خوبی با مدیران آن ها برای اجرای تور بگیرد که می توانید اسامی آژانس ها را در صفحه آژانس های مسافرتی ببینید.

برای آشنایی بیشتر با شغل راهنمای گردشگری در ادامه اطلاعات خوبی در مورد مسئولیت ها و وظایف، دانش و مهارت مورد نیاز، تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل، بازارکار و فرصت شغلی، میزان درآمد راهنمای تور و برخی از راهنمایان تور معروف ایرانی ارائه می شود. راهنمای تور در دوره آموزشی راهنمایان تور با درس های زیر آشنا می شود و می بایست بتواند از این تجربیات در اجرای تور استفاده نماید: شناخت اماکن تاریخی ایران، جغرافیای جهانگردی ایران و نقشه خوانی، معماری ایران و جهان، آشنایی با میراث فرهنگی و هنرهای سنتی، آشنایی با فرهنگ و اقوام ایران زمین ، زبان تخصصی راهنمایان تور، اکو توریسم و طبیعت گردی ، شناخت صنعت گردشگری، فنون و مهارت های تور گردانی، شناخت موزه ها ، شناخت روحیات ملل، بهداشت سفر و کمک های اولیه ، الگوی رفتاری و در نهایت کار و پس از پایان دوره ما از یک راهنمای تور چه می خواهیم ؟

ما از هر چیزی که مانع مسافرپرانی شود، استقبال میکنیم. تیموری همچنین درخصوص بیمه راهنمایان گفت: بیش از ۲۰ سال است که راهنمایان گردشگری به دنبال مطالبات خود هستند. به گفته معاون گردشگری، اکنون فرآیند بیمه حدود هفتصد راهنمای گردشگری انجام شده و حدود ۳۰۰ نفر دیگر در حال انجام کارهای اداری هستند. این موضوع در روسیه هم انجام شده است. تیموری خاطرنشان کرد: اگر هم با لغو روادید گروهی و سفر ایرانیها به روسیه شاهد مهاجرت آنها باشیم، آنهم با وجود تضمینهایی که به آژانسدار داده است، در این صورت تخلف صورت گرفته و قطعا مدارکی که برای این سفرها دریافت میشود، سفت و سختتر خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید