این مشکلات از مجا شروع شد؟

داوطلب دریافت کارت تورلیدری باید در مصاحبه زبانهای خارجی وزارت میراث فرهنگی شرکت کرده و این مرحله را نیز با موفقیت پشت سر بگذارد. افرادی که با شور و اشتیاق و علاقه و بعضا با ایدههای نواورانه وارد این حوزه میشوند تا باری را از دوش دولت و دستگاههای دولتی بردارند و تنها انتظارشان نیز همکاری و هماهنگی ارکان و بخشهای مختلف در وزارت میراث فرهنگی است.

یکی از چیزهایی که در موزهها خیلی کم داریم، بروشورهای بهروز شده و تخصصی است؛ خدا را شکر آنقدر افرادی را با تسلط به زبانهای مختلف داریم که میتوانستند این کار را انجام دهند و بروشورهایی با زبانهای مختلف برای سایت بسیار مهمی مثل موزه ایران باستان و بقیه موزههایی که عموما تورمان را با آن آنها شروع میکنیم، فراهم کنیم که این کار هم متاسفانه پیگیری و انجام نشد و این بخشها در این دوره هم از درآمدی که میتوانست از طریق بودجهای که وزارتخانه برای انجام این کار در اختیار میگذارد، محروم ماندیم. خانم پورپزشک، شما با ۲۷ سال سابقه فعالیت در این صنف از جمله افرادی هستید که به زیر و بم بسیاری از مشکلات گردشگری و راهنمایان آگاهید؛ طبیعتا یک بخشی از این مشکلات خیلی قدیمی است و بخشی دیگر را کرونا مضاعف کرده.

که البته تعلل آن را من اعلام میکنم که از طریق وزارتخانه نبوده؛ بلکه هیات مدیره صنف پیگیر نشده که بروند و تقاضای چنین بودجهای را بدهند، اعلام همکاری کنند و این کار را پیش ببرند. کاری که هم به نفع وزارتخانه بود، هم به نفع راهنمایان بود و هم موزهها. آشنایی با روحیات و ویژگی های رفتاری سایر ملل (مردم آسیای جنوبی و خاورمیانه، مردم اروپا، آفریقا و آمریکا) و نیز آشنایی با ویژگی ها و خلقیات مردم ایران، موجب برقراری ارتباط موثر هم در نقش جامعه میزبان و هم در جایگاه میهمان خواهد بود. یکی از مواردی که باعث شده بود برای حضور در هیئت مدیره خیلی راغب شوم، این بود که بتوانم کار جدیدی برای راهنمایان انجام دهیم و زاویه دید متفاوتی وارد هیئت مدیره شود، ولی متاسفانه به راحتی از روی طرحهای جدیدی که ارائه میشد گذشتند درحالیکه شاید میتوانست درآمد خوبی هم برای اعضای صنف به همراه داشته باشد.

خانم مستوفی، گویا شما پیشنهادهایی برای گذر از این شرایط داشتید که اجرایی نشده است. با توجه به این مشکلات و شرایط، پیشزمینهها و اختلافاتی که به آنها جسته و گریخته اشاره شد، چشمانداز شما از فعالیت جامعه راهنمایان گردشگری چیست؟ «پانیذ مستوفی» عضو هیات مدیره: همانطور که خانم پورپزشک اشاره کردند، مهمترین مشکل محافظهکاری بسیار زیاد بود و از طرفی به نیروی جوان جای کار داده نمیشد. اگر میشد به این سمت برویم که برای اعضا اشتغالزایی کنیم، بسیار خوب بود اما متاسفانه محافظهکاری جلوی این قضیه را گرفته و غیر از بخش آموزش، بخش فعال دیگری نداریم.

دیدگاهتان را بنویسید