انتظار راهنمایان گردشگری به سر رسید؛ ۲۵۰۰ راهنمای گردشگری زیر چتر بیمه

از سوی دیگر بواسطه ارتباط مستقیم با گردشگران اعم از داخلی و خارجی و حضور در اماکن تاریخی و طبیعی کشور نقش بسزایی در تأمین امنیت و استفاده پایدار از منابع کشور دارند. 3. حجم مقاله از عنوان مقاله تا انتهای فهرست منابع به انضمام چکیده مختصر انگلیسی و چکیده مبسوط انگلیسی، نباید از حداکثر 6500 کلمه بیشتر باشد .

چکیده فارسی و انگلیسی مقاله از 250 کلمه بیشتر نباشد، و بیانگر خلاصهای از مقدمه(Objectives)، روش تحقیق(Methods)، یافتهها(Results)، بحث (Discussion) و نتیجه گیری (Conclusion) باشد. 2. چکیده: شامل چکیده فارسی و انگلیسی مقاله و کلیدواژهها (3 تا 6 کلمه) است. حاجی سعید میگوید: «تلاش میکنیم در دولت بعدی بهعنوان قانون حمایتی بالادستی تصویب شود تا قانون پرداخت بیمه راهنمایان گردشگری در سالهای آتی با برخوردهای سلیقهای حذف نشود.» او امیدوار است قانون جدید بدون هیچ مانعی اجرایی شود و راهنمایان گردشگری از مزایای بیمه برخوردار شوند. همچنین کسانی که بیمه اجباری هستند هم از این چتر حمایتی خارج میشوند.

در برخی از موسسات ، دوره های آموزشی حرفه ای در این زمینه برگزار شده و به افراد گواهینامه داده می شود. در صورتی که این صنعت رونق پیدا کند، بازار کار راهنمای تور نیز بسیار بهتر خواهد شد. همچنین برای نمایه شدن مجله در بانکهای اطلاعاتی بینالمللی، لازم است چکیده گسترده و تمام نمای انگلیسی بین 750 تا 1000 کلمه باشد و حاوی پنج بخش Objectives، Methods، Results، Discussion, Conclusionباشد، به طوری که بتوان آن را بهصورت جداگانه به چاپ رساند. حاجی سعید البته همچنان دلنگران است که عواملی اجازه ندهند این قانون مصوب شده اجرایی شود، اما میگوید: «کانون تمام تلاشش را برای احقاق حق راهنمایان گردشگری میکند.» به گفته او بسیاری در تلاش هستند تا از اقشار آسیب دیده، چون زنان سرپرست دفاع کنند، اما این قشر باسواد و تحصیلکرده نادیده گرفته میشوند.

در حالی که لازم نیست کاملاً کمدین باشید، اما باید هوشیار باشید تا بتوانید از موقعیت ها و اتفاق ها به نحو احسن استفاده کنید و خنده را به مسافر تقدیم کنید. داده های مورد استفاده از طریق مطالعات میدانی و ابزار پرسشنامه بدست آمده است. ممکن است شما موافق یا مخالف باشید.

دیدگاهتان را بنویسید