آشنایی با شغل راهنمای گردشگری (تور لیدر)

اهمیت صنعت گردشگری به لحاظ اشتغالزایی و درآمدزایی تا آنجاست که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از هدفگذاری ایجاد 120 هزار شغل در 20 رسته شغلی با دو اولویت گسترش ICT در مناطق روستایی و گردشگری در سال 95 خبر داده است. تور لیدر در چه رشته تحصیلی درس خوانده است؟ شایان ذکر است راهنمایان غیر انگلیسی زبان نیز باید در حد قابل قبولی با عناوین یاد شده آشنایی داشته باشند.

با توجه به اینکه مزیتهای رقابتی در صنعت جهانگردی از طریق نیروی کار حاصل میشود، بنابراین میزان تحصیلات، مهارتها، آموزشها، تعهد و نگرش مثبت آنها نسبت به شغلشان اهمیت فراوانی دارد و برای استخدام و حفظ نیروی کار در بازار کار درک نیازها و خواستههای آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است. دیوانسالاری اداری، فرسایشی بودن فرآیندها و طولانی برای پاسخگویی به استعلامها، سنتی بودن فرآیندها، سلیقهگرایی و اعمال نظرات و سختگیریهای شخصی و اغلب بیهدف، نهتنها دریافت کارت راهنمای گردشگری بلکه پروسه دریافت هر مجوز دیگری از وزارت میراث فرهنگی را به هفتخانی تشبیه میکند که برای عبور از آن باید ارائه پولادین و کفش آهنین به پا داشت.

گردشگری یکی از عمدهترین صنایع جهان است و فعالیتهای مربوط به آن 11 درصد GDP جهان را تشکیل میدهد. وزیر کار متذکر شد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری جهت گیریهای اشتغال را به سمت مشاغل خرد و متوسط سوق دادیم و مطالعات نیز نشان میدهد که بیشترین ایجاد اشتغال در کارگاههای زیر 10 نفر بوده است و در مشاغلی نظیر” ICT” و گردشگری که هدفگذاری کردهایم بیشترین جذب در کارگاههای زیر 50 نفر بوده است. سفر و گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین صنایع جهان در سال گذشته میلادی در مجموع 7.2 میلیون اشتغال ایجاد کرده است.

در برخی از سفرها به این دلیل که راهنمای تور و مدیر تور یک شخص است وظیفه آن در این شرایط تداخل پیدا می کند. از هر زاویهای به موضوع بنگریم، این حجم از رفت و آمدها و پیگیریها هر علتی که داشته باشد، نتیجهاش خستگی و کلافگی و بدبینی و از دست رفتن انرژی و انگیزه در میان فعالان صنعت گردشگری است. از مباحث در نظر گرفته شده در این عنوان درسی می باشد. افراد علاقه مند در این حوزه می توانند از راه های مختلف وارد شوند. راهنمای تور، زندگی خود را عمدتا در کنار مسافران و توریست ها و اغلب در نواحی توریستی سپری می کند و اغلب در چند منطقه یا کشور دارای مهارت و تجربه های مناسب است.

دیدگاهتان را بنویسید